Akkerbouw-Noord-Groningen

Land- en tuinbouw, veeteelt, bosbouw, fruitteelt

Opdrachtgevers: Ministerie EZ

Agrarische geschiedenis van Nederland – Veeverzorging – Zuivel- Plantenteelt – Oude tuin/akkergewassen- Bewaartechnieken – Houtteelt – Fruitteelt – Kassenbouw – Bollenteelt – Visserij – Wildbeheer – Citrus.

Elswout

Landschap / gebiedsinrichting

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, Rijkswaterstaat

Agrarische geschiedenis van Nederland – Veeverzorging – Zuivel- Plantenteelt – Oude tuin/akkergewassen- Bewaartechnieken – Houtteelt – Fruitteelt – Kassenbouw – Bollenteelt – Visserij – Wildbeheer – Citrus.

Hijkerveld, voorm. vloeivelden nu met vogelkijkhut

Cultuurhistorie

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en waterschappen

Cultuurhistorische objecten en landschappen, landschapselementen en historisch landgebruik van de Nederlandse zandgronden, kust en rivieren, veen en heuvelland.

Water

Water

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, Deltares, Alterra, waterschappen, Rijkswaterstaat

Kaderrichtlijn Water – Deltacommissie Waterberging/verontreiniging in EHS/N2000-gebieden – Nationaal waterplan – Afvissen – Helofytenfilters – Klimaatverandering – Riviermorfologie – Veiligheid – Waterwet – Grondwater – Verzilting – Waterproblematiek in de mediterrane landen – Waterproblematiek Algerije, Tunesië en Marokko – Nijldelta – Mekongdelta – Rijn – Waterproblematiek Djakarta – New Orleans

Algerije

Handelsbevordering

Opdrachtgevers: Ministeries Economische Zaken en Buitenlandse Zaken

Productpromotie in Nederland van land- en tuinbouwproducten uit Midden-Oosten, Noord-Afrika, Turkije, Oezbekistan en Hongarije – Verslaglegging ervaringen – Persberichtgeving – Tuinbouwmissies Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije, Oezbekistan – Samenstelling handelsgids Algerije

slangenmuur-overkapping

Duurzaam bouwen

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, waterschappen, architectenbureau Mecanoo

Hergebruik en alternatieve materialen – Natuurtechnische bouw – Water-, wind- en zonne-energie – Verlichting – Bagger – Gebiedsinrichting – Infrastructuur en gebouwen – Nieuwe vormgeving steden en infrastructuur.

Hoog-Buurlo

Infrastructuur droog

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat

Milieueffectrapportages – Trajectnota’s – Betonwegenbouw – Transferia/p+r – Westerscheldetunnel – Waalbrug Zaltbommel – Oevers Afsluitdijk – Bouwen met hout – Geotechniek – Ecoducten – Meerjarenprogramma Ontsnippering

Vis-foto-RWS

Infrastructuur nat

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat en waterschappen

Ruimte voor de Rivier – Delta’s – Building with Nature – Zandsuppletie – Beheerplannen Voordelta en Grensmaas

Mobiliteit

Mobiliteit

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, ANWB

Verkeersdrempels – 60 en 80 km/u –wegen –Verkeersveiligheid – Parkeren – Fietspaden – Parkeersystemen – Verkeerstechniek – Rotondes – Uitritten – Verkeersmanagement – Radartechniek -Verlichting

Milieu

Infrastructuur nat

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, provincie Utrecht, ministerie VROM (nu I&M), waterschappen

Fosfaat in natuurgebieden – Fosfaat in meren en waterlopen- Bodemverontreiniging – Bagger – Besluit bodemkwaliteit – Bodemconvenant – Duurzaam bouwen grond- weg- en waterbouw – Eco-engineering -Ammoniak

SONY DSC

Natuur

Opdrachtgevers: Ministerie EZ, waterschappen, Rijkswaterstaat

Natura 2000 – Flora- en faunawet – Vogel- en Habitatrichtlijn – EHS – Gedragscodes – IJsselmeer – Voorlichting – Agrarisch natuurbeheer – Nieuwe contractvormen – Vis – Kustinrichting – Delta’s –Waddenzee – Monitoring door pgo’s – Muskusratten en dijken –Klimaatverandering – Watervogels – Jacht – Dier- en plantensoorten- Natuur in bermen – Lichthinder –Boomvellingen – Instandhouding heide